Spojená škola

Prihlásenie

Navigácia

  Voľné miesta na našej škole

  V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: spojenaskolazborov@gmail.com

   
  Pozícia:

  Školský psychológ (odborný zamestnanec)   Mám záujem

  Úväzok:100%
  Dátum nástupu:1.3.2018
  Požiadavky:Termín nástupu – 01 03. 2018
  Termín posielania žiadosti – do 16. 02. 2018
  Predpokladaný termín ukončenia výberového konania – 23. 02. 2018

  Požiadavky na uchádzača
  Znalosť práce s PC - Microsoft Office, internet pokročilý

  Vzdelanie

  Kvalifikačné predpoklady

  A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  1.v študijnom programe psychológia,
  2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

  Ďalšie požiadavky
  Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
  1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
  2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
  3. Motivačný list ;
  4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,);
  5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
  6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch

  Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 16. 02. 2018.
  Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

  Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
  osobne na riaditeľstvo školy
  poštou na adresu Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov
  Riaditeľstvo SŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
  Kontaktná osoba
  Mgr. Ivica Clementová
  054/ 479 8211
  0905 297 056