Spojená škola

Prihlásenie

Streda 21. 3. 2018

Kontakt

 • Spojená škola
  Školská 478, 086 33, Zborov
 • 0544798211

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 21.3.2018)
Martin Mišek (8.A)
Zajtra (Štvrtok 22.3.2018)
Sebastián Ferenc (3.B)
Annamária Sameková (8.A)

   

 

Školské prázdniny 2017/2018

28.10.2017 - 01.11.2017 - Jesenné prázdniny

23.12.2017 - 07.01.2018 - Vianočné prázdniny

02.02.2018                       - Polročné prázdniny

24.02.2018 - 04.03.2018 - Jarné prázdniny

29.03.2018 - 03.04.2018 - Veľkonočné prázdniny

30.06.2018 - 02.09.2018 - Letné prázdniny

Fotogaléria

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

OZNAM

O POVINNOM ZÁPISE DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ pre školský rok 2018/2019 

 Obec Zborov a riaditeľstvo Spojenej školy v Zborove oznamuje rodičom, že v zmysle § 19 a § 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť do školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky.

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2018 vek 6 rokov a sú v materskej škole:

Ø nezaškolené:

5. apríla 2018 (štvrtok) od  13.00 hod. do 15.00 hod.

v Spojenej škole, Školská 478, Zborov

Ø zaškolené:

6. apríla 2018 (piatok) od 13.00 hod. do 15.00 hod.              

alebo

7. apríla 2018 (sobota) od 9.00 hod.  v Spojenej škole, Školská 478, Zborov.

K zápisu sa dostavia aj rodičia, ktorí žiadajú odklad povinnej školskej dochádzky, alebo im bol odklad udelený v minulom školskom roku. 

K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodičov.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa posudzuje ako priestupok podľa § 37 ods.1,2 a 3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

S radosťou na zápis (PaedDr. Ľubica Noščáková )

1.  KOMUNIKÁCIA:

 - dieťa by sa malo vedieť predstaviť – povedať, ako sa volá, meno, priezvisko. Je možné, že sa ho spýtajú aj na mená jeho rodičov, súrodencov, kamarátov, škôlku, vek, adresu bydliska, dátum narodenia, záujmy atď.

 - počas rozhovoru, ale aj celého zápisu pedagóg sleduje komunikáciu ako takú- reč (výslovnosť dieťaťa), ale aj správne a patričné používanie slov (v správnom tvare, význame, bohatosť slovnej zásoby), spôsob komunikácie (či komunikuje spontánne, málo, alebo vôbec, či má radosť z objavovania nového a komentuje svoje poznatky, objavy, kladie otázky, odpovedá na otázky- vetou alebo jednoslovne, či vie aj počúvať, alebo skáče do reči, atď. Aj pri ostatných zadaniach pedagóg vníma, či dieťa rozumie slovne zadávaným inštrukciám, či v komunikácii spolupracuje (aj ak sa rozhodne nerozprávať)

- Básnička – v rámci komunikácie je obvykle dieťa vyzvané, aby povedalo nejakú básničku, či rozprávku, ktorú pozná. Básnička môže byť akákoľvek, ak pedagóg chce sledovať viac, ako len výslovnosť, využije ju s dieťaťom potom aj na hru s rytmom (vytlieskavanie časti textu básničky po slabikách, prípadne opakovanie vytlieskaného rytmu dieťaťom). Spoznávanie úrovne sluchovej  analýzy- čím sa slová v básničke začínajú, končia, schopnosť porozumenia- dá dieťaťu otázku, o čom tá básnička je , nech sa ju pokúsi zreprodukovať (prerozprávať).

- Rozprávka či krátky príbeh - ak dostane dieťa takéto zadanie, je v ňom tiež sledovaná komunikácia, správne radenie časových súvislostí (dejovej línie rozprávky). Niektoré školy používajú tzv. podporné motivačné obrázky- napr. z rozprávky o Medovníkovom domčeku- obrázky- z toho, ako drevorubač vedie deti do lesa, ďalší s Janíčkom na strome ako vidí svetielko, potom deti pri medovníkovom domčeku, Janíčka v „chlieviku“ ako ho ježibaba vykrmuje, ježibabu, ako ju Janko dáva do pece, šťastné deti ako sa vrátili domov. Obrázky má dieťa uložiť v správnej následnosti a porozprávať príbeh. V prípade, že školu zaujíma aj emocionálna a sociálna zrelosť dieťaťa, nedostane obrázky rozprávky, ale nejakej konkrétnej situácie zo života, v ktorej je zabudovaný konflikt aj s nejakým riešením, príbeh má dieťa správne zostaviť, následne sa o ňom aj o riešeniach s pedagógom rozprávajú.

2. VEDOMOSTI:

- z predškolskej triedy má dieťa „ovládať“ istý „súbor vedomostí a poznatkov a mať isté zručnosti a návyky“. Tie sú v tejto časti „testovania“ a vyhodnocujeme úroveň ich zvládnutia aj preto, aby vedela budúca prvácka učiteľka vopred, s čím a ako treba „naštartovať“ prvý ročník a na čom sa dá stavať. Tu sú „testované“ oblasti, s ktorými sa dieťa môže v rôznych podobách stretnúť(zámerne dávam toto slovo do zátvoriek, lebo obvykle je testovanie robené s dieťaťom takou formou, že je preň skôr dobrodružstvom a príjemným zážitkom ako čímkoľvek iným.)

 • Farby – dieťa má jasne rozlišovať všetky základné farby. Obvykle sa úroveň ich rozlišovania zisťuje v aktivitách    rôzneho typu napr.
 • otázkami k obrázku: Akej farby je... ? Čo kreslíme žltou? Čo je určite vždy zelené?
 • Vidíš z okna niečo, čo je červenej farby? Aké ovocie býva červené? atd. - inštrukciou- Vyfarbi (niečo) žltou farbou
 • Vyber z pasteliek (podaj mi, prosím ťa) ...farbu - pri určovaní počtu kombinovanou otázkou:

       Koľko z kvietkov na   obrázku je žltých? - v pohybe pri hre napr.

 • Stratila myšička farbičku.... pomenuje sa farba a dieťa má rýchlo bežať v miestnosti k niečomu, čo je danej farby
 • Geometrické tvary- predškolák by mal vedieť pomenovať trojuholník, kruh, štvorec a obdĺžnik.

V pohybe- napr. detská „vkladačka - vlož do nej kruh na správne miesto, vlož štvorec atď. - dieťa musí správne vybrať a zložiť –

 • Kombinované - vyfarbi všetky kruhy žltou, nakresli dom z jedného štvorca, jedného trojuholníka a troch obdĺžnikov,   

čoho je viac v obrázku - štvorcov, či obdĺžnikov? , ktorý obdĺžnik je najväčší, najmenší atd. –

 • Zlož z geometrických tvarov nejaký obrázok (tvary sú vystrihnuté a položené na lavici) a povedz čoho si koľko použil.
 • Orientácia v priestore- tu je množstvo úloh, ktoré sú často zároveň súčasťou testovania školskej zrelosti v poradniach:
 • dieťa musí rozlišovať pojmy hore, dolu, vpravo, vľavo, vpredu, vzadu, na začiatku, na konci napr. povedz, čo je na obrázku hore , vpravo hore, vľavo dole atd.,
 • v priestore- čo máme hore na strope, čo je vľavo od teba atd. - v pohybe - zdvihni hore pravú ruku, dotkni sa ľavou rukou ľavej nohy, zdvihni pravú nohu a tľapni po nej ľavou rukou atd. - sem patria aj „rozlišovacie“ úlohy, kde je riadok plný rovnakých znakov, či obrázkov, len jeden je naopak (otočený zrkadlovo, alebo hore nohami) a deti majú identifikovať chybu a označiť ju napríklad: d d b d d d
 • hľadanie rozličného obrázku medzi zhodnými (napr. kvety, všetky zhodné, jednému chýba lupienok, alebo všetky rovnakej farby , jeden inej), zameriavanie sa na detaily 
 • Určenie množstva, orientácia v číselnom rade - Deti by sa mali vedieť orientovať v číselnom rade od 0 do 5 - t.j. vedieť určiť počet bodiek, predmetov od nula do päť, vedieť ku počtu predmetov zakresliť rovnaký počet bodiek napr.
 • Nakresli tri bodky, urob štyri kroky, dvakrát poskoč
 • Povedz, koľko pasteliek som vybrala
 • Kde parkuje viac áut (na obrázku), v ktorom rade parkoviska, ktoré je prvé, ktoré posledné?
 • Zakrúžkuj košíček, v ktorom je nakreslených najviac (najmenej) jabĺčok
 • V akváriu majú byť 4 rybičky, preškrtni tie, ktoré sú tam najviac
 • Vlastná kresba - postava - Inštrukcia pre dieťa obvykle je, aby nakreslilo postavu človeka (mamu, princeznú, princa atď.)  Sleduje sa aj interakcia, vyjadrovanie počas kreslenia (prípadne sústredenosť- či sa dieťa zameria na plnenie úlohy a nekomentuje, čo kreslí)
 • Postava by mala mať všetky základné črty postavy - hlavu (so všetkým, čo na ňu patrí), krk, trup, ruky so správnym počtom prstov, nohy
 • Sluchová analýza- pre začatie čítania a písanie v prvej triede je dôležité, aby dieťa vedelo správne analyzovať to, čo počuje, objavovať hlásky v slove, zachytávať a reprodukovať rytmus povedz, čo počuješ na začiatku slova opica (čím začína slovo)
 • aké písmenko počuješ na konci slova opica? (čím končí)
 • zatlieskam nejaký rytmus (krátky), skús ho zopakovať
 • zatlieskam ti slovo (po slabikách napr. o-pi-ca), zatlieskaj ho so mnou. Skús teraz zatlieskať slovo (svoje meno napr. Ľubenka ) Ľu- ben-ka

3. PAMÄŤ- tu sa hrávajú s deťmi rôzne hry, často aj také, ktoré poznajú z rôznych aplikácií - napr. - dieťaťu ukážem 6 obrázkov z pexesa. Vezmem ich, pridám (odoberiem) dve a dieťa má vybrať a uložiť pôvodný výber. V niektorých školách ešte pridávajú úlohy, ktoré pomáhajú zistiť emocionálnu inteligenciu dieťaťa

 

 4. ČO BY MAL VEDIEŤ BUDÚCI PRVÁK?

Podľa odporúčaní pedagógov, psychológov a po absolvovaní predškolskej výchovy:

 • samostatne sa obliecť a obuť;
 • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
 • správne vyslovovať všetky hlásky;
 • vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách;
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
 • poznať základné farby;
 • spočítať predmety do "päť";
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
 • vedieť porozprávať krátky príbeh podľa obrázkov a povedať svoj úsudok o konaní postáv v príbehu, kde bol konflikt
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
 • orientovať sa v priestore, vie, kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"
 • poznať základné geometrické tvary

AKO BY SA  BUDÚCI  PRVÁK  MAL SPRÁVAŤ:

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 1520 minút;
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, vie nadväzovať vzťahy
 • spory s deťmi dokáže riešiť, vyhýba sa bitkám, netvorí hádky, je ochotný počúvať a zvážiť postoj iného
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie;
 • vie počúvať a rešpektovať inštrukcie
 • dokáže rešpektovať základné pravidlá a vie udržiavať poriadok vo svojich veciach

Pre viac fotografii klikni TU

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V tento deň si pripomíname dve historické udalosti. Jednu z roku 1939 a druhú z obdobia o šesťdesiat rokov neskôr, z roku 1989. Sedemnásteho novembra 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie uzavreli české vysoké školy, popravili 9 študentov a viac ako 1 000 ich poslali do koncentračných táborov. Predchádzali tomu udalosti vo vtedajšom protektoráte Čechy a Morava. Okupácia českých území nemeckými vojskami vyvolala v uliciach Prahy 28. októbra 1939 demonštráciu v spojitosti s oslavami vzniku Československa. Na potlačenie demonštrácií boli použité strelné zbrane. Na následky zranení podľahol aj jeden z účastníkov demonštrácie, študent Karlovej univerzity Jan Opletal. Opletalova smrť vytiahla 17. novembra 1939 do ulíc stovky vysokoškolákov. Strety s políciou a nemeckými vojakmi trvali celý deň a ich následky boli tragické. Ako spomienka na tento deň bol o dva roky na 17. november vo Veľkej Británii vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien.

V deň študentstva 17. novembra 1989, v deň uctenia pamiatky smrti Jana Palacha, ktorý sa pred dvadsiatimi rokmi na protest sovietskej okupácie upálil, sa rovnako ako po iné roky konala manifestácia, organizovaná Socialistickým zväzom mládeže. Pochod bol plánovaný niekoľko mesiacov vopred a bol povolený mestským výborom KSČ. Funkcionári vopred vytýčili trasu pochodu, pričom miestne Zbory národnej bezpečnosti dostali za úlohu zaisťovať pokojný priebeh celej manifestácie.

(Zdroj fotografie: Judita Čermáková)

Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve  október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si  uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. 

Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť táto úcta stála, a nielen v “Mesiaci úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život.  Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.

Pre viac fotografii klikni TU

Pre viac fotografii klikni TU

Pre viac fotografii klikni TU

Milí spolužiaci, rodičia a zamestnanci školy Dňa 21. septembra 2017 (štvrtok) sa na našej škole organizuje už 16. ročník celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom "BIELA PASTELKA 2017". Budeme veľmi vďační, ak by ste sa do našej dobrovoľnej zbierky zapojili aj Vy. Biela pastelka zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výnos zbierky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života - napríklad kurzy chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom, práce s výpočtovou technikou (počítačom, mobilom) a iných špeciálnych zručností, ktoré im pomáhajú žiť plnohodnotný život. Žiaci našej školy budú 21. septembra 2017 (štvrtok) oslovovať darcov na našej škole a ponúkať im plastové spinky vo forme bielej pastelky za dobrovoľný príspevok 1 euro.

 

Našim, a nie len našim žiakom a zamestnancom, prajeme úspešný štart do nového školského roka. Veríme, že bude pre všetkých plný pozitívnych zážitkov a dobrého pocitu z kvalitne odvedenej práce. Budeme sa snažiť v škole i mimo nej vytvoriť atmosféru a klímu, ktorá bude podporovať naše dobré vzťahy, priateľstvá, pretože i vďaka tomu budeme spolu prichádzať aj odchádzať zo školy len s tými peknými emóciami, ktoré si všetci prajeme. Takže dnes ráno vykročme pravou nohou a užívajme si pre niekoho prvý, pre niekoho posledný, pre niekoho taký obyčajný (aj keď každý je neobyčajný) školský rok 2017/2018.