Spojená škola

Prihlásenie

Navigácia

  Sociálny pedagóg

  Náplň činnosti sociálneho pedagóga v základnej škole 

                

  Sociálny pedagóg v ZŠ: 

   

  1) vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania a vykonáva osvetovú činnosť, 

  2) zabezpečuje sociálny servis pre žiakov, 

  3) venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím MŠ, ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie), 

  4) v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extremizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní, 

  5) poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín, 

  6) spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPPPaP atď., 

  7) spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri nastavení vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu, 

  8) spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka, 

  9) vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov, 

  10) pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine, 

  11) vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti, 

  12) práca v segregovaných komunitách, 

  13) spolupráca pri neformálnom vzdelávaní, 

  14) spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie, 

  15) spolupodiel’a sa na činnostiach súvisiacich s evalváciou projektu, 

  16) v súvislosti s implementáciou aktivít národného projektu aktivne spolupracuje s členmi skupiny konzultantov a supervízorom z CPPPaP, 

  17) v rámci neformálneho vzdelávania detí sa zúčastňuje na aktivitách "Letnej školy", 

  18) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

   

  KONTAKT: Mgr. Jaroslava Chmurovičová (chmurovicovaj@gmail.com)