Spojená škola

Prihlásenie

Navigácia

  Výchovný poradca

  Výchovný poradca

  Kto je výchovný poradca?

  Výchovný poradca je na našej škole predovšetkým pre žiakov končiacich ročníkov, prípadne pre žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku. Pomáha nám zorientovať sa v možnostiach štúdia na rôznych stredných školách, organizuje pre nás besedy a stretnutia zamerané na oblasť výberu budúcej profesie a tiež nám sprostredkúva informácie o rôznych ponukách stredných škôl.

   

  Etika v práci výchovného poradcu.

  Výchovný poradca si musí byť vedomý, že jeho činnosť je v mnohých ohľadoch dôverná, a voči žiakovi, rodičovi, ale i učiteľovi musí rešpektovať určité etické princípy. 

   

  V čom mi môže pomôcť?

  Za výchovným poradcom môžem zájsť, keď sa potrebujem poradiť o výbere strednej školy, pomôže mi zistiť moje silné a slabšie stránky, záujmy, vlohy pre určité povolania a na základe toho môžeme spolu hľadať najvhodnejšiu strednú školu pre mňa.

  Výchovný poradca úzko spolupracuje so žiakmi, ale aj rodičmi žiakov pri výbere strednej školy a poskytuje im informácie a poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie.

   

  Náplň práce výchovného poradcu.

  - Uskutočňuje v spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadávanie žiakov s problémami vo výchove a vývine osobnosti. Zabezpečuje pre nich výchovné a výchovno-poradenské aktivity a podľa potreby im sprostredkúva psychologické a iné služby a starostlivosť.

  - Poskytuje konzultácie žiakom a študentom a ich zákonným zástupcom, ako aj pedagogickým zamestnancom školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných a vysokých školách a pri voľbe povolania.

  - Osobitnú pozornosť venuje žiakom nadaným, talentovaným, sociálne znevýhodneným a žiakom s postihnutím. Zvýšenú pozornosť venuje aj žiakom nastupujúcim do prvého ročníka a pri prechode na vyšší stupeň alebo na inú školu.

  - Zabezpečuje realizáciu a spolupodieľa sa na vykonávaní účelových preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov, najmä besied a skupinových stretnutí na aktuálne témy z oblastia učenia a vzdelávania, správania a medzuľudských vzťahov, adaptácie, záťaže, profesijnej orientácie, prevencie závislostí a iných sociálnopatologických javov a pod.

  - Na pedagogických radách informuje pedagogických zamestnancov školy o výchovno-poradenských aktivitách, o práci výchovného poradcu, ako aj o opatreniach potrebných na riešenie problémov tried a jednotlivých žiakov. Dôsledne dodržiava a presadzuje v podmienkach školy zákon o ochrane osobných údajov.

  - Pomáha žiakom a rodičom pri profesijnej orientácii, voľbe štúdia, povolania a pracovného uplatnenia. Zabezpečuje agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov na ďalšie štúdium a povolanie.

   

  Konzultačné hodiny:

  PONDELOK     13:00 – 15:00

  PIATOK             08:00 – 14:00

   

  Kontakt:  (Mgr. Marianna Guláková)

  ___________________________________________________________________________________________________________

  Harmonogram prijímacieho pokračovania

   

  do 20. 2. 2019

  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na SŠ a odbory vyžadujúce talentovú skúšku

   

  25. 3. – 15. 4. 2019

  Talentové skúšky (každá škola si určuje termín)

   

  do 10. 4. 2019

  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné odbory SŠ

   

  3. 4. 2019

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ

   

  po dodaní výsledkov T9

  ŠVS oznámi ZŠ možnosť získania výsledkov T9 z internetu pre program Proforient

   

  SŠ si vyžiadajú od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9

   

  13. 5. 2019

  1. kolo 1. termín prijímacích skúšok

   

  16. 5. 2019

  1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

   

  od 23. 5. 2019

  Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok

   

  18. 6. 2019

  2. kolo prijímacích skúšok

   

   

  ___________________________________________________________________________________________________________

  Plán práce výchovného poradcu

  školský rok: 2018/2019

   

  Návrh plánu práce výchovného poradcu

   

  • Hlavné úlohy

  • Úlohy vyplývajúce z POP na aktuálny školský rok.

  • Úlohy vyplývajúce z plánu práce školy a jeho hlavných úloh.

  • Úlohy vyplývajúce z harmonogramu zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl na konkrétny školský rok (každoročne zverejňujú na webových sídlach školské výpočtové strediská).

  • Opatrenia vyplývajúce z analýzy výchovného poradcu z predchádzajúceho školského roka.

   

  August

  • Plán práce, vypracovanie.

  • Zosúladenie činností a aktivít s koordinátorom prevencie školy a objednanie preventívnych aktivít z CPPPaP v Bardejove

  • Urobiť analýzu rozmiestnenia žiakov 9. ročníka z minulého školského roka.

   

  September

  • Aktualizácia databázy PROFORIENT-u z exportu školského výpočtového strediska (ďalej len „ŠVS“).

  • Informácie o činnosti výchovného poradcu na pedagogickej rade – nadviazanie spolupráce s učiteľmi, vedúcimi MZ a PK, informácie pre triednych učiteľov a pod.

  • Zoznam o individuálnom začlenení žiakov so ŠVVP v podmienkach bežných tried.

  • Doplnenie a vypracovanie evidencie, databázy žiakov.

  • Informácie o žiakoch postupujúcich zo 4. ročníka do 5. ročníka (problémy spojené s prechodom žiakov na II. stupeň ZŠ).

  • Aktualizácia informácií o činnosti výchovného poradcu školy na webovom sídle školy, aktualizácia informácií na informačnej tabuli výchovného poradcu („nástenka“).

  • Ak bude záujem zo strany žiakov a rodičov, zrealizovať prípravné kolo testovania KOMPARO 2018/2019.

   

  Október

  • Individuálne konzultácie so žiakmi.

  • Informácie žiakom o možnostiach štúdia na stredných školách (besedy, burzy, dni otvorených dverí...).

  • Informácie rodičom na ZRŠ prostredníctvom triednych učiteľov.

  • Nahlasovanie žiakov na vyšetrenia školským zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie.

  • Po konzultácii s triednymi učiteľmi doplnenie v evidencii výchovného poradcu (problémoví žiaci, individuálne zaradení žiaci – integrovaní, žiaci zo znevýhodneného prostredia, žiaci so zdravotnými problémami.)

  • Zber informácií v 9. ročníku – doplnenie a výmena databáz v programe PROFORIENT.

  • Besedy s pracovníkmi (ÚPSVaR – oddelenie sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately, centier výchovného poradenstva, regionálny úrad verejného zdravotníctva...).

   

  November

  • KOMPARO žiakov IX.A triedy, prípravné kolo k Testovaniu 9

  • Individuálne konzultácie so žiakmi.

  • Vyplnenie a zaslanie zostáv na školské výpočtové stredisko a ich následná aktualizácia – PROFORIENT.

  • TESTOVANIE 5 (V.A, V.B)

  • Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok.

  • Konzultácie s rodičmi žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch.

  • Konzultácie so žiakmi v oblasti ich profesionálnej orientácie (výber vhodného typu strednej školy – bilingválne gymnáziá).

  • BURZA k povolaniam, účasť žiakov na Dni otvorených dverí.

  • (podľa dohody s riaditeľkou školy a triednymi učiteľmi)

   

  December

  • Individuálne konzultácie so žiakmi.

  • Zmeny a opravy údajov končiacich žiakov – program PROFORIENT.

  • Pokračovať v besedách s končiacimi žiakmi – v rámci triednických hodín.

  • Informácie o talentových skúškach a príprava žiakov.

  • Doplnenie agendy výchovného poradcu o pozorovania a ďalšie informácie problémových žiakov - neprospievanie.

  • Zverejnenie možností efektívneho využívania voľného času detí počas prázdnin (centrá voľného času a pod.).

  • Uskutočniť pohovory so žiakmi, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku.

  • Potvrdiť záujem žiakov 8.ročníka o školu s talentovou skúškou (bilingválne gymnázium)

   

  Január

  • Individuálne konzultácie so žiakmi.

  • Zosúladenie záujmu žiakov s predpokladmi a možnosťami stredných škôl – pohovor so žiakmi a rodičmi.

  • Doplnenie známok do prihlášok na stredné školy v programe PROFORIENT.

  • Konzultácie s učiteľmi a koordinátorom prevencie – žiaci s poruchami správania, metodické usmernenia, kontrola efektívnosti opatrení z IVP.

  • Spolupráca s vedením strednej školy na určení kritérií prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory a zaslanie kritérií na ŠVS v elektronickej podobe.

  • Prehodnotenie úloh plánu výchovného poradcu.

  • Spolupráca so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie – návšteva školy odbornými zamestnancami, sprostredkovaná výmena informácií pre učiteľov.

   

  Február

  • Individuálne konzultácie so žiakmi, poradenská činnosť.

  • Prihlášky na stredné školy a študijné odbory vyžadujúce overenie špecifických schopností, zručností a talentu – zber, podpis riaditeľa, sprievodné listy, odoslanie, kompletizácia prihlášok.

  • Zosúladenie záujmu žiakov s predpokladmi a možnosťami stredných škôl – stretnutie rodičov a žiakov so zástupcami stredných škôl.

  • Export informácií z programu PROFORIENT-u do ŠVS (polročné známky, talentové školy)

   

  Marec

  • Individuálne konzultácie so žiakmi.

  • Informácia žiakov o kritériách stredných škôl.

  • PROFORIENT – aktualizácia databáz.

  • Príprava žiakov z profilujúcich predmetov na prijímacie skúšky na stredné školy – kontrola, kompletizácia prihlášok, vydávanie zápisných lístkov.

  • Talentové skúšky (marec – apríl).

   

  Apríl

  • Individuálne konzultácie so žiakmi.

  • Export informácií z programu PROFORIENT do ŠVS – stav podľa prihlášok.

  • Odoslanie prihlášok na stredné školy.

  • Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov – 3. štvrťročná klasifikácia (doplnenie databázy problémových žiakov.

  • TESTOVANIE 9 – Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka 2018/2019

   

  Máj

  • Individuálne konzultácie so žiakmi.

  • Prijímacie skúšky na stredné školy, 1. kolo – informačný a poradenský servis.

  • Priebežná evidencia žiakov prijatých na stredné školy.

  • Zmapovanie situácie pred prechodom do 5. ročníka.

  • Výmena databáz žiakov v programe PROFORIENT.

  • Príprava na vyplňovanie vstupných údajov žiakov 8.ročníka v programe Proforient.

  • Vyplniť v prípade potreby prihlášky na inú strednú školu v 2.kole.

   

  Jún

  • Individuálne konzultácie so žiakmi.

  • Analýza činnosti výchovného poradcu na prerokovanie v pedagogickej rade (vyhodnotiť spoluprácu s učiteľmi, CPPPaP, prehľad o umiestnení žiakov na stredných školách

  • Zverejnenie možností efektívneho využívania voľného času detí počas prázdnin (centrum voľného času, letné dvory, tábory, brigády a pod.).

  • Vypracovať zoznam žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku.

  • Vyplnenie databázy žiakov 8. ročníka v programe PROFORIENT.

  • Zaslanie exportov databáz z programu PROFORIENT do školského výpočtového st

  • Uzavretie dokumentácie výchovného poradcu., vypracovanie záverečnej správy za školský rok 2018/2019.

   

  Predpokladané aktivity v spolupráci s CPPPaP v Bardejove

   

  1.stupeň:

  1. Čo sa patrí a čo nie – I.B

  2. Zoznámte sa, prosím – I.A

  3. Vieme si vážiť priateľstvo? –I.B

  4. Škriatkovia pomáhajú deťom – II.A

  5. Viem, že to dokážem – III.A

  6. Pozitívne prosociálne vzory – III.B

   

  2. stupeň

  1. Nie si môj priateľ, ale rešpektujem ťa – V.A

  2. Typy osobností, typy povolaní – VIII.A

  3. Kto som, kam kráčam – IX.A

  4. Naša trieda- naša partia – IX.A

  5. Nuda, začiatok mnohých problémov – VI.A

     

  Predpokladané aktivity koordinátora prevencie a sociálno-patologických javov a

  koordinátor zdravej výchovy.

   

  Výchovný poradca úzko spolupracuje s preventívnym koordinátorom a na základe vzájomnej dohody plánujú aktivity.

  1. Čo sa patrí a čo nie – 1.B

  2. Emka to vie – IV..A

  3. Prevencia rasovej neznášanlivosti – VI.A

  4. Násilie a šikanovanie na školách – VI..B , C

  5. Keď ubližujú najbližší/syndróm CAN –VII.A

  6. Závislosti– VII.B

  7. Zdravý životný štýl – VII.A

  8. Obchodovanie s ľuďmi – VIII.B

  9. Kyberšikanovanie – VIII.A

  10. AIDS a HIV – IX.A

  11. Modrá vs. ružová – VIII.A

  12. Rodová diskriminácia – VIII.B

  13. Vieme, že...- VII.C

   

  Predpokladané aktivity sociálneho pedagóga a školského psychológa.

  Výchovný poradca úzko spolupracuje so sociálnym pedagógom a školským psychológom a na základe vzájomnej dohody plánujú výchovno-vzdelávacie aktivity.

  1. Hygiena

  2. Sexuálna výchova

  3. Beseda s policajným špecialistom pre rómsku komunitu

  4. Ako sa správne učiť

  5. Program Mirabilis

  6. Zvládanie záťažových situácií pre žiakov a učiteľov