Spojená škola

Prihlásenie

Navigácia

  Poskytovanie informácii Žiadosť o poskytnutie informácii

  Informácie

  Poskytovanie informácii

   

   

  Poskytovanie informácií

  Základná škola s materskou školou Zborov, ako povinná osoba podľa zákona 211/2000 Z.z. poskytuje informácie o svojej činnosti a hospodárení s majetkom štátu, ktorý spravuje. Predmetom informácií sú aj informácie o činnosti zariadení, ktoré sú pričlenené ku škole.

   

  1.      Žiadosti o poskytnutie informácií môžu byť podané

   • písomne
    • poštou na adrese:             Spojená škola

  Školská 478

  086 33 Zborov

    • osobne na sekretariáte školy na uvedenej adrese v pracovných dňoch  od 10,00 do 12,00 h a od 13,00 do 14,00 h
    • elektronickou poštou na adrese spojenaskolazborov@gmail.com
   • ústne
    • telefonicky na tel.čísle 054/4798 211 v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 h
    • osobne na uvedenej adrese  v pracovných dňoch od 10,00 do 12,00 h a od 13,00 do 14,00
  1. Opravný prostriedok podľa §19 zákona možno podať písomne na uvedenej adrese.
  2. Pri poskytovaní informácií škola postupuje podľa vnútornej smernice a v lehotách stanovených zákonom.
  3. Pri poskytovaní informácií sa škola riadi:
   • Vnútornou smernicou o slobodnom prístupe k informáciám
   • Zákonom 211/2000 Z.z.
  4. Za poskytovanie informácií sa vyberá v súlade so zákonom úhrada materiálových nákladov podľa sadzobníka.